Hotărâri Consiliu Local

2022

HCL 142/2022

HCL 142 din 2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a com. Calnic pentru anul 2022 - 20.12.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 141/2022

HCL 141 din 2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a com. Calnic pentru anul 2022 - 16.12.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 140/2022

HCL 140 din 2022 privind aprobarea contractelor de sponsorizare incheiate cu ocazia sarbatorilor de iarna - 16.12.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 139/2022

HCL 139 din 2022 privind aprobarea regulamentului privind achizitia de imobile - 16.12.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 138/2022

HCL 138 din 2022 privind aprobarea documentatiei de parcelare a imobilului situat administrativ in localitatea Calnic, com. Calnic, str. Morii, jud Alba inscris CF nr. 76911 Calnic nr. cadastral 76911 in suprafata de 616 mp - 16.12.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 137/2022

HCL 137 din 2022 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 130/2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Calnic în Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Calnic pentru anul școlar 2022-2023 - 16.12.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 136/2022

HCL 136 din 2022 privind atribuirea în proprietate de către Instituția Prefectului Județul Alba către Grozav Mariana, Grozav Romica-Nicoleta, Poenaru Maria a terenului aferent contrucției casă de locui situată administrativ în Calnic, str. Calea Dealului nr. 452 jud. Alba- 16.12.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 135/2022

HCL 135 din 2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie 2022, a Consiliului local al com. Câlnic - 16.12.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 134/2022

HCL 134 din 2022 Privind vânzarea imobilului teren aflat în domeniul privat al Comunei Câlnic, înscris în CF nr. 76911 Câlnic - suprafață teren 616 mp, situat în intravilanul comunei Câlnic, localitatea Câlnic str.Morii, județul Alba - 25.11.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 133/2022

HCL 133 din 2022 Privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția ”MODERNIZAREA CĂMINULUI CULTURAL CÂLNIC PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER” – JUDEȚUL ALBA - 25.11.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 132/2022

HCL 132 din 2022 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Câlnic pe anul 2022 - 25.11.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 131/2022

HCL 131 din 2022 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Câlnic în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Câlnic, pentru anul școlar 2022-2023 - 25.11.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 130/2022

HCL 130 din 2022 Privind desemnarea unui reprezentant al Primarului și un reprezentant al Consiliului Local al comunei Câlnic în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Câlnic, pentru anul școlar 2022-2023 - 25.11.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 129/2022

HCL 129 din 2022 privind atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Muratore Valeria, a terenului aferent construcţiei - casă de locuit situată administrativ în Câlnic, str. Valerii, nr. 116, jud. Alba - 25.11.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 128/2022

HCL 128 din 2022 privind aprobarea scoaterii din evidențele fiscale ale Comunei Câlnic a unor procese verbale de contravenție și scăderea unor sume reprezentând amenzi contravenționale, ale debitorilor decedați - 25.11.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 127/2022

HCL 127 din 2022 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: comuna Câlnic, loc.Deal, str. Principală, nr. 245, jud.Alba - 25.11.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 126/2022

HCL 126 din 2022 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat în administrativ în intravilanul Com. Câlnic, loc. Câlnic, str. Ulița Bisericii, nr….., jud.Alba - 25.11.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 125/2022

HCL 125 din 2022 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat în extravilanul UAT Câlnic, jud.Alba - 25.11.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 124/2022

HCL 124 din 2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie 2022, a Consiliului Local al com. Câlnic, jud. Alba - 25.11.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 123/2022

HCL 123 din 2022 privind implementarea proiectului ” MODERNIZAREA CĂMINULUI CULTURAL CÂLNIC PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER” - 14.11.2022

Document PDFAnexa PDF