Hotărâri Consiliu Local

2020

HCL nr. 45/2020

HCL nr. 45 din 30 OCT 2020 privind alegerea dlui. consilier local, Dobre Iuliu Alexandru în funcția de Viceprimar al com. Câlnic.

Document PDFAnexa PDF

HCL nr. 44/2020

HCL nr. 44 din 30 OCT 2020 privind constituirea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al com. Câlnic.

Document PDFAnexa PDF

HCL nr. 43/2020

HCL nr. 43 din 30 OCT 2020 privind alegerea dlui. CUNȚAN IOAN ca Președinte de ședință pentru luna OCTOMBRIE 2020.

Document PDFAnexa PDF

HCL 25/2020

Privind închirierea prin licitație publică a pășunii aparținând domeniului public al comunei Câlnic jud. Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 16/2020

Privind aprobarea reorganizării activității aparatului de specialitate al Primarului com. Câlnic, jud. Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 15/2020

Privind aprobarea închirierii pășunii comunale din localitatea Deal, com Câlnic, jud. Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 14/2020

Privind modificarea contractului nr. 761/2012 de concesiune a pășunii com. Câlnic jud. Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 13/2020

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al com. Câlnic jud. Alba pe anul 2020

Document PDFAnexa PDF

HCL 12/2020

Privin aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare la com. Câlnic jud. Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 11/2020

Privind alegerea președintelui de ședință a ședinței ordinare, publice a Consiliului local com. Câlnic jud. Alba din data de 21.02.2020

Document PDFAnexa PDF

HCL 10/2020

HCL 10/2020 privind modificarea salariilor de bază pentru secretar comună, funcționari publici, personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Câlnic jud. Alba, din data de 31.01.2020.

Document PDFAnexa PDF

HCL 09/2020

HCL 09/2020 privind aprobarea REȚELEI ȘCOLARE la nivelul com. Câlnic jud. Alba pentru anul școlar 2020-2021, din data de 31.01.2020.

Document PDFAnexa PDF

HCL 08/2020

HCL 08/2020 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat Cadastru și Carte Funciară a unor imobile situate administrativ în extravilanul UAT Câlnic, jud. Alba, din data de 31.01.2020.

Document PDFAnexa PDF

HCL 07/2020

HCL 07/2020 privind stabilirea numărului de posturi de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav în com. Câlnic jud. Alba pentru anul 2020, din data de 31.01.2020.

Document PDFAnexa PDF

HCL 06/2020

HCL 06/2020 privind aprobarea PLANULUI DE ACȚIUNI ȘI DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL efectuate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la com. Câlnic jud. Alba pentru anul 2020, din data de 31.01.2020.

Document PDFAnexa PDF

HCL 05/2020

HCL 05/2020 privind alegerea președintelui de ședință a ședinței ordinare, publice, a Consiliului Local al com. Câlnic jud. Alba, din data de 31.01.2020.

Document PDFAnexa PDF

HCL 04/2020

HCL 04/2020 referitoare la validarea modificărilor efectuate în bugetul local conform dispozițiilor primarului nr. 534 din 23.12.2019 privind modificarea repartizării creditelor bugetului local și al bugetului finanțat integral sau parțial din venituri proprii, între alineate, în cadrul aceluiași capitol, pentru anul 2019, urmare alocării unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, din data de 08.01.2020.

Document PDFAnexa PDF

HCL 03/2020

HCL 03/2020 privind aprobarea utilizării excedentul bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă pe anul 2020, din data de 08.01.2020.

Document PDFAnexa PDF

HCL 02/2020

HCL 02/2020 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului din sursa A, secțiunea de dezvoltare a com. Câlnic jud. Alba, din data de 08.01.2020.

Document PDFAnexa PDF

HCL 01/2020

HCL 01/2020 privind alegerea președintelui de ședință a ședinței extraordinare, publice, a Consiliului Local com. Câlnic, jud. Alba, din data de 08.01.2020.

Document PDFAnexa PDF